Joanna Swiecka

Rozumny człowiek (PL)

Rozumy człowiek wie, że Wszechświat mieści Wszystko.
To, co myślne i niemyślne,
Pojętliwe i niepojętliwe,
Dowodliwe i niedowodliwe.
Rozumny człowiek podąża za światłem ku światłości.
Po drodze słyszy Dobro, smakuje Piękno, by
Kiedyś dotknąć Prawdy.
Rozumny człowiek jest samotny samotnością pielgrzyma.
Czasem płacze. To znak, że wie
Jak daleko ma jeszcze do celu.

The Rational Man (ENG)

The rational man knows that Universe fits Everything.
What is thinkable and unthinkable,
Comprehensible and incomprehensible,
Provable and unprovable.
The rational man follows light to the lightness.
Along the way, he tastes Good, sees Beauty to touch the Truth someday.
The rational man is alone in the loneliness of a pilgrim.
Sometimes he cries. It’s a sign that he knows
How far he’s from the goal.

My book, currently available in Polish, is presented on the website of the scientific Marek Derewiecki Publishing House here.